Máy chủ 1
STT
Tên
Cấp độ
Quân hàm
Kinh nghiệm
1
7x-Hacker
Trung tướng 4
Trung tướng 4
212001379
2
VN_WINzOFF
Trung tướng 4
Trung tướng 4
193674333
3
B_MONZ...
Trung tướng 4
Trung tướng 4
188719932
4
BQT-AnhDz
Trung tướng 4
Trung tướng 4
170925134
5
»Thàñh«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
151703096
6
»ßùnÇüaEm«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
143115967
7
¶üñg£à¶ä¶Çå
Trung tướng 4
Trung tướng 4
137171376
8
-[Q]uangBTL-
Trung tướng 4
Trung tướng 4
134883340
9
zzZaiZaizz
Trung tướng 4
Trung tướng 4
132404608
10
»JØB«ÐäïÇä
Trung tướng 4
Trung tướng 4
130629568
11
e3vp·abcz
Trung tướng 4
Trung tướng 4
130594259
12
¬TUOIL0N.Bi
Trung tướng 4
Trung tướng 4
128198985
13
¬TQ»Ñäm¶Dz«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
125160130
14
-Nghïa¹..
Trung tướng 4
Trung tướng 4
113102135
15
»JAV«¬¿TÍÑ¿
Trung tướng 4
Trung tướng 4
109269871
16
¬TUOILOZ.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
107157064
17
*»..Mêéñ..«*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
106721096
18
@SimonGaming
Trung tướng 4
Trung tướng 4
106284177
19
[T]-ÑgäñDz*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
105199941
20
°»¹¹¹«°
Trung tướng 4
Trung tướng 4
100310181
21
¬Tí¹¹°²
Trung tướng 4
Trung tướng 4
98036732
22
»COP-SHADY«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
96681609
23
1.¬Çâµ2.¹¹³
Trung tướng 4
Trung tướng 4
94220095
24
»ßùnÇûaÅñh«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
93951874
25
VDK-Hacker
Trung tướng 4
Trung tướng 4
93064119
26
-2.Slot
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91751230
27
BossBaBy...
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91713487
28
»JAV«¬¶-lïêµ
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91477962
29
¬Ngáo¹¹°²
Trung tướng 4
Trung tướng 4
87682741
30
»GM«Kïêt¹°²
Trung tướng 4
Trung tướng 4
86543690
31
²°¹8¶-¶äöÑäm
Trung tướng 4
Trung tướng 4
85651944
32
»ThuyTrang«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
84741085
33
«Ñhân»xRUDO
Trung tướng 4
Trung tướng 4
84638913
34
»Thanh°Tony«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
84568280
35
VN_»LinDa«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
83053421
36
*».G.ßäö.«*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
82730496
37
VN_#¬_¬#
Trung tướng 4
Trung tướng 4
82403984
38
»GM«Lâm¹°²
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81929086
39
TC_RUAKONZ·
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81606295
40
-Paul
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80885669
41
[RT]»Tom«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80787376
42
»JAV«¬M·Túâñ
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80749202
43
MON-_Z
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80503612
44
#TAO.VODICH
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80483237
45
SML_BOLA
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80304991
46
Essence.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80238383
47
»Ä«-ConChó.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
79570189
48
¬Dr·Çråzy.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
79216794
49
»¬°¶«ïñq°¬«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
78476036
50
VN_U23
Trung tướng 4
Trung tướng 4
77193257
Xếp hạng Xem thêm ...
Máy chủ 1 Máy chủ 2
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 7x-Hacker Trung tướng 4
2 VN_WINzOFF Trung tướng 4
3 B_MONZ... Trung tướng 4
4 BQT-AnhDz Trung tướng 4
5 »Thàñh« Trung tướng 4
6 »ßùnÇüaEm« Trung tướng 4
7 ¶üñg£à¶ä¶Çå Trung tướng 4
8 -[Q]uangBTL- Trung tướng 4
9 zzZaiZaizz Trung tướng 4
10 »JØB«ÐäïÇä Trung tướng 4
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 #TOP.SUPER Trung tướng 4
2 »ThuyTrang« Trung tướng 4
3 Çha÷RUDO Trung tướng 4
4 ¬ßåø÷£ê Trung tướng 4
5 F_CINDY.DT Trung tướng 4
6 ¬Ngáo¹¹°² Trung tướng 4
7 #YUI.SUPER Trung tướng 4
8 SóiHoang Trung tướng 4
9 ¬Smile Trung tướng 4
10 ¬ÑößïTä¹¹º² Trung tướng 4