Máy chủ 1
STT
Tên
Cấp độ
Quân hàm
Kinh nghiệm
1
AnLol`.SEVER
Trung tướng 4
Trung tướng 4
220295852
2
*GâuGâu*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
212001379
3
.........123
Trung tướng 4
Trung tướng 4
193919137
4
Ly`
Trung tướng 4
Trung tướng 4
174827887
5
VuOcCho
Trung tướng 4
Trung tướng 4
163606536
6
¬Åñh²§àiGøÑ°
Trung tướng 4
Trung tướng 4
143702542
7
QuangAWM.Nè
Trung tướng 4
Trung tướng 4
138634830
8
KïêüÄñhHërä
Trung tướng 4
Trung tướng 4
137488611
9
zzZaiZaizz
Trung tướng 4
Trung tướng 4
132642817
10
»JØB«ÐäïÇä
Trung tướng 4
Trung tướng 4
131156703
11
¨».Pärïs.«¨
Trung tướng 4
Trung tướng 4
130865610
12
¬TUOIL0N.Bi
Trung tướng 4
Trung tướng 4
128429947
13
¬TQ»Ñäm¶Dz«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
125318087
14
-VyHeöCön..
Trung tướng 4
Trung tướng 4
114452195
15
»Düöñ¶¬$ëx¯¯
Trung tướng 4
Trung tướng 4
112459290
16
Méêñ.Ðäî.Çå
Trung tướng 4
Trung tướng 4
110579339
17
»JAV«¬¿TÍÑ¿
Trung tướng 4
Trung tướng 4
109269871
18
[T]-ÑgäñDz*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
106455713
19
@SimonGaming
Trung tướng 4
Trung tướng 4
106284177
20
TUOILON.Sv1
Trung tướng 4
Trung tướng 4
101504420
21
°»¹¹¹«°
Trung tướng 4
Trung tướng 4
100325722
22
¬åñH²SàïGøñ°
Trung tướng 4
Trung tướng 4
99404041
23
¬Cå¨Chà¨ßåç.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
97136085
24
»COP-SHADY«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
96681609
25
VDK-Hacker
Trung tướng 4
Trung tướng 4
93078159
26
-2.Slot
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91751230
27
BossBaBy...
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91713487
28
»JAV«¬¶-lïêµ
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91477962
29
Ngáo
Trung tướng 4
Trung tướng 4
88562763
30
¬TråñGïåßåö
Trung tướng 4
Trung tướng 4
88135558
31
B_LEXUS
Trung tướng 4
Trung tướng 4
87794252
32
»Nhân«Rudo
Trung tướng 4
Trung tướng 4
87553750
33
GM_Kiet
Trung tướng 4
Trung tướng 4
87299119
34
Ñg.Väñßïñh
Trung tướng 4
Trung tướng 4
86972314
35
¬ÏDØL»THÛÅÑ«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
86755504
36
»ThuyTrang«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
84741085
37
»Thanh°Tony«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
84568280
38
¬IDOL»TÅM«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
83503760
39
VN_»LinDa«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
83322182
40
RK_HUUPHUOC*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
83278704
41
PNLNGOC
Trung tướng 4
Trung tướng 4
82651967
42
¬FA.Paul÷Gay
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81804876
43
TC_RUAKONZ·
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81606295
44
Maserver.Hh
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81401084
45
GâuGâu¹¹°²
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81280034
46
#PhåmThiThåø
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81049541
47
[RT]»Tom«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80787376
48
»JAV«¬M·Túâñ
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80749202
49
zzZaiZaizz.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80319840
50
»Ä«-ConChó.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
79570189
Xếp hạng Xem thêm ...
Máy chủ 1 Máy chủ 2
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 AnLol`.SEVER Trung tướng 4
2 *GâuGâu* Trung tướng 4
3 .........123 Trung tướng 4
4 Ly` Trung tướng 4
5 VuOcCho Trung tướng 4
6 ¬Åñh²§àiGøÑ° Trung tướng 4
7 QuangAWM.Nè Trung tướng 4
8 KïêüÄñhHërä Trung tướng 4
9 zzZaiZaizz Trung tướng 4
10 »JØB«ÐäïÇä Trung tướng 4
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 #TOP.SUPER Trung tướng 4
2 »ThuyTrang« Trung tướng 4
3 Çha÷RUDO Trung tướng 4
4 ¬ßåø÷£ê Trung tướng 4
5 F_CINDY.DT Trung tướng 4
6 ¬Ngáo¹¹°² Trung tướng 4
7 #YUI.SUPER Trung tướng 4
8 SóiHoang Trung tướng 4
9 ¬Smile Trung tướng 4
10 ¬ÑößïTä¹¹º² Trung tướng 4