Máy chủ 1
STT
Tên
Cấp độ
Quân hàm
Kinh nghiệm
1
PG_PQT.2K1
Trung tướng 4
Trung tướng 4
220669167
2
*GâuGâu*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
212074368
3
PhungMinh
Trung tướng 4
Trung tướng 4
193919137
4
Ly`
Trung tướng 4
Trung tướng 4
174849220
5
»Träu«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
164506779
6
KÉM¯DUYÊN¹
Trung tướng 4
Trung tướng 4
143797351
7
AnhYêuSuBé
Trung tướng 4
Trung tướng 4
138841547
8
KïêüÄñhHërä
Trung tướng 4
Trung tướng 4
137490359
9
zzZaiZaizz
Trung tướng 4
Trung tướng 4
132642817
10
TLT_TRUM`v4
Trung tướng 4
Trung tướng 4
131265955
11
¨».Pärïs.«¨
Trung tướng 4
Trung tướng 4
130865610
12
¬TUOIL0N.Bi
Trung tướng 4
Trung tướng 4
128429947
13
¬TQ»Ñäm¶Dz«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
125318087
14
10.6.2003
Trung tướng 4
Trung tướng 4
114477840
15
»Düöñ¶¬$ëx¯¯
Trung tướng 4
Trung tướng 4
112459290
16
Méêñ.Ðäï.Çä
Trung tướng 4
Trung tướng 4
111366724
17
»JAV«¬¿TÍÑ¿
Trung tướng 4
Trung tướng 4
109269871
18
[T]-ÑgäñDz*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
106455713
19
@SimonGaming
Trung tướng 4
Trung tướng 4
106284177
20
¬Bé.Tí
Trung tướng 4
Trung tướng 4
101572121
21
°»¹¹¹«°
Trung tướng 4
Trung tướng 4
100325722
22
»·F·«Käitø°
Trung tướng 4
Trung tướng 4
99486015
23
¬Cå¨Chà¨ßåç.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
97139701
24
»COP-SHADY«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
96681609
25
VDK-Hacker
Trung tướng 4
Trung tướng 4
93078159
26
-2.Slot
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91751230
27
BossBaBy...
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91713487
28
»JAV«¬¶-lïêµ
Trung tướng 4
Trung tướng 4
91517776
29
Micracle
Trung tướng 4
Trung tướng 4
88742372
30
¬TråñGïåßåö
Trung tướng 4
Trung tướng 4
88135558
31
Yêu.Vk.Vy
Trung tướng 4
Trung tướng 4
87970341
32
imTaoGénh
Trung tướng 4
Trung tướng 4
87799685
33
¬FA.Minh÷Chó
Trung tướng 4
Trung tướng 4
87500224
34
XïñTïßäüVät
Trung tướng 4
Trung tướng 4
86979497
35
¬ÏDØL»KÏÑG«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
86792919
36
»ThuyTrang«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
84741085
37
»Thanh°Tony«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
84568280
38
RK_HUUPHUOC*
Trung tướng 4
Trung tướng 4
83553924
39
¬BÔÇÛÄÇHÔÇÄ
Trung tướng 4
Trung tướng 4
83507732
40
VN_»LinDa«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
83322182
41
PNLNGOC
Trung tướng 4
Trung tướng 4
82657753
42
#MinhAnh.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
82445192
43
TC_RUAKONZ·
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81606295
44
Maserver.Hh
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81603729
45
»Cå¨Chà¨ßåç.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81488193
46
GâuGâu¹¹°²
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81280034
47
#PhåmThiThåø
Trung tướng 4
Trung tướng 4
81050090
48
[RT]»Tom«
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80787376
49
»JAV«¬M·Túâñ
Trung tướng 4
Trung tướng 4
80749202
50
»Ä«-ConChó.
Trung tướng 4
Trung tướng 4
79570189
Xếp hạng Xem thêm ...
Máy chủ 1 Máy chủ 2
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 PG_PQT.2K1 Trung tướng 4
2 *GâuGâu* Trung tướng 4
3 PhungMinh Trung tướng 4
4 Ly` Trung tướng 4
5 »Träu« Trung tướng 4
6 KÉM¯DUYÊN¹ Trung tướng 4
7 AnhYêuSuBé Trung tướng 4
8 KïêüÄñhHërä Trung tướng 4
9 zzZaiZaizz Trung tướng 4
10 TLT_TRUM`v4 Trung tướng 4
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 #TOP.SUPER Trung tướng 4
2 »ThuyTrang« Trung tướng 4
3 Çha÷RUDO Trung tướng 4
4 ¬ßåø÷£ê Trung tướng 4
5 F_CINDY.DT Trung tướng 4
6 ¬Ngáo¹¹°² Trung tướng 4
7 #YUI.SUPER Trung tướng 4
8 SóiHoang Trung tướng 4
9 ¬Smile Trung tướng 4
10 ¬ÑößïTä¹¹º² Trung tướng 4